PAJK – Partiya Azadiya Jina Kurdistan
İdeolojik kadro partisi olarak ayrı bir örgütlenmeye gitme, her şey den önce Kürdistan, Ortadoğu ve giderek dünya kadınlarının özgürleşme ihtiyacını, alternatif bir bakış açısı ile karşılama amacını taşıyor. Bilim ve tekniğin artık inanılmaz gelişmeleri açığa çıkardığı çağımızda, kadınlar hala erkek egemen eksenli sisteme tabi kılınmaya çalışıldığını ifade eden PAJK koordinasyon üyesi Tekoşin Ozan “ kadın hala yaşamın öznesi olamıyor, erkeğe teslim olması için çok çeşitli dayatmalar gelişiyor, namus cinayetlerine kurban gidiyor, ruhu ve bilinci köreltilerek iradesiz, kimliksiz, kişiliksiz kalması sağlanmaya çalışılıyor.” Bunun temel sebebinin insanlığın yaşadığı çok boyutlu değişimlere rağmen, ataerkil ideolojik bakış açılarıyla oluşan yapıların, aile içerisinden başlayarak devlet rejimlerine kadar sağlanan kurumlaşmasının aşılamamış olmasına bağlıyor. Bu sebepten, ataerkil zihniyetin insanın, kadının ve doğanın öz yapısında yarattığı tahribatları deşifre edebilmek, kadının öznelliğini açığa çıkararak, kendi farkında olan ve yaşamı işleyebilen kadın kimliğine ulaşabilmek için, kadın eksenli ideolojik yapılanmalara ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Kısa Tarihçe
Kadın Özgürlük Mücadelesi, PKK’ nin kuruluş aşamasından başlayıp, 90’larla birlikte artan kadın katılımı, nitel ve nicel olarak önemli bir birikimi oluştururken, Demokratik Konfederalizm Önderliğinin de, giderek daha özgün bir kadın örgütlülüğünün gündemleştirmesi ile adımlar atılmaya başlıyor. O dönem özgürlük mücadelesine gelişen katılımlar büyük oranda cins bilincine dayanmıyor, ulusal veya sınıfsal çelişki üzerinden gelişiyordu. Objektif olarak, özgürlük mücadelesine katılan her kadının toplumsal yaşamın sınırlarına karşı bir alternatif yaşam arayışı, özgürlük arayışı var elbette. Ancak öz bilince ve tercihe dayalı olarak kadın olmaktan kaynaklı sorunların çözüm arayışına girme değil, klasik sol bakış açısıyla, genelin kurtuluşunun kadının da kurtuluşu olacağı inancına dayanıyordu. Ozan “halkın özgürlüğü için ölmeye gelmişti çoğumuz. Ulusal mücadelenin kitleselleşerek, Kürt halkının yaşadığı acılardan sonra ilk defa bu kadar umutlu bir sürece girmesi dikkate alındığında bu erdemli bir tutumdu tabi. Ama yeterli değildi. Kadınların kendilerinde objektif olarak var olan özgürleşme ihtiyacına tanım getirmek, çözüm arayışına girmek gerekiyordu. Açık belirtmek gerekirse, bu ihtiyacımızı tanımlayamadık.”
Demokratik Konfederaliz Önderliğinin klasik sol bakış açısının tersine, kadın özgürlüğünü genelin özgürlüğüne değil, genelin özgürlüğünü kadın özgürlüğüne bağlayarak, çok temel bir teorik tespitine giderek özgün kadın örgütlenmesi geliştiriyor. Ozan “Kürt halkının toplumsal dönüşümümde kadın hareketinin özgürlüğe doğru attığı her adım, toplumsal, kültürel devrime ivme kazandırdı. Kadın geliştikçe, örgüt içerisinden başlayarak aslında halk gerçekliğimize kadar çok köklü bir zihniyet dönüşümü sürecinin yaşanmasını da sağladı.”
Bu atılan adımların öyle kolay gelişmediğinin altını çizen Ozan “nitekim söz konusu olan şey; erkeklik olgusu ile neredeyse bütünleşen ve gücün zirvesini ifade eden savaş alanında, sağlanmaya çalışılan eşitlikti. Önderliğin bu konuda başından itibaren kadın lehine pozitif ayrımcılığı esas alması, kadın ordusunun gelişmesinde çok büyük bir avantaj sağlamakla birlikte, egemen erkek gerçekliği kendi iktidar alanını bırakmamak için elindeki tüm imkânları kullanıyordu. Öyle ki, fiziki imhaya yol açmaktan tutalım da, psikolojik, örgütsel, siyasal hatta alt yapı alanında baskı, kısıtlama ve dayatmalara kadar çok ciddi zorlanmalarla karşı karşıya bırakmalar gelişti. Buna rağmen Kadın Özgürlük Mücadelesi, kadın kurtuluş ideolojisi, kopuş teorisi, erkeği dönüştürme projesi temelinde ideolojik donanımını önderliğin öncülüğünde geliştiriyordu. Bu bağlamda klasik erkek saldırısına karşın en güçlü donanımı öncelikle ideolojik alanda sağlama yaklaşımı, başından itibaren vardı.”
1998 yılına kadar kadın ordulaşmasının örgütsel ifadesi olan YAJK, bir birlik örgütlemesiydi YAJK örgütlülüğü, kitlesel alana da yansımakla birlikte temelde mücadele zeminimizi çok fazla aşmayan bir kapsama sahipti. Bu sürecin, mücadelenin temelini oluşturma gibi çok önemli bir yeri olmakla birlikte, toplumsal çalışmalarda ideolojik alanda ve örgütsel alanda açığa çıkan ihtiyacın kapsamı artık daha geniş bir örgütlenmeyi yaratmanın ilk adımıydı.
Kadın kurtuluş ideolojisinin 1998’de ilanından hemen sonra Demokratik Konfederalizim Önderliği kadın partileşmesini gündemleştirdi. Partileşme tartışmalarının yeni başladığı bir dönemde uluslar arası komplo ile Demokratik Konfederalizm Önderliğinin esaret altına alınmasına değinen Ozan “tüm mücadelemizde ve halkımızın tarihinde olduğu gibi kadın hareketinin gelişim seyrinde de bir dönüm noktası oldu ve bundan sonraki gelişimini önemli düzeyde etkiledi. O zamana kadar Önderliğin yakından ilgisi, sürekli düşünsel, ruhsal paylaşımları ve pozitif ayrımcı yaklaşımlarıyla gelişen kadın hareketi, ilk defa mücadele ettiği gerçeklikle kendi başına kaldı. Egemen erkek gerçekliği daha belirgin ve dayatıcı olarak açığa çıkıyorken, anlaşılacağı gibi bu gerçeklikle mücadele etmenin kapsamı ve derinliği de artıyordu. Burada amaçlarda netlik, mücadele stratejisinin tespiti önemliydi.”
Yaşanan tüm zorlanmalarına rağmen Kadın Özgürlük Hareketi gelişimini sürdürdü. Toplumsallaşma alanında önemli adımlar atılarak salt bir kadro hareketi olması giderek aşıldı. Kitlesel alanlarla ilişkiler yoğunlaştı. Özgürlük alanlarında akademik çalışmalar başlatıldı. Erkeği dönüştürme projesi somut adımlarla geliştirildi. Kadın partileşmesi PJA olarak gelişti, çalışmalar kapsam ve derinlik kazandı. Bilinç ve deneyimler gelişti. Ancak bununla birlikte, çalışmaların kapsam kazanması tek merkezden yürütülen partide, iktidarlaşmayı da güçlendiriyor ve elbette ki bu, özgürlük ideallerine yansıyordu. Yaşanan bu döneme ilişkin Ozan “egemenlikli yapılarla mücadele edilirken, benzeşmemenin tedbirlerini öncelikle zihniyette geliştirmek gerekir. Erkeğin, kendi sahasında savaşmaya zorladığı kadın, bir süre sonra kendine yabancılaşma ve sitemin bir parçası haline gelmekten kurtulamıyordu. Nicel gelişme ne kadar büyük olursa olsun, kadınlar için en önemli olan şey, kendi doğal yapılarına ters düşmemektir. Benzeşen bir güç dışarıda ki karşıtından daha zararlı sonuçlar yaratabilirdi. Bu sebeple ideolojik ve felsefik boyutlu gelişmenin önemi çok büyüktür. Zihniyet dönüşümü önce kafada, ruhsal yapılanmada gelişme sağlarsa yaşamsal bir önemi olur. Bu anlamda yaşamsal olur, toplumsal dokuya işler ve toplumsal dönüşüme katkı sunmak mümkün olur.”
Kadın hareketi olarak o dönem yürütülen çalışmalar yaşamın somutluğuna çok fazla inmeyen teorik çalışmalardı. Bu anlamda toplumsal, ideolojik, meşru savunma alanlarının tek merkezden yönetilmesi değil, bu alanların kendi özgün örgütlenmelerine kavuşarak, uzmanlaşması ve daha yatay bir ilişki ile geniş bir örgütlenme ağına ulaşılması esas alındı.
Demokratik Konfederalizm Önderliğinin PAJK olarak adlandırdığı, ideolojik partileşme kararı 5. kadın kongresinde alındı. PAJK, kendi farkında olan, yaşamın anlam gücünü yaratan, toplumsal yaşamı yeniden düzenlemeye çalışan bu anlamda ‘başka bir yaşam biçimi de olabilir’i gerçekleştirmeye kendini adayan kadınların toplanacağı bir kadro partileşmesi oluyor. Bu misyon, Demokratik Konfederalizm Önderliğinin tanrıçalık olarak ifade ettiği bir duruşu gerekli kılıyor.

Neden Tanrıçalık
Kürdistan ve Ortadoğu’nun tarihsel değerlerinde özgür kadın etrafında şekillenen yaşam anlayışına sahip çıkarak, bu topraklarda yeniden özgür günlerin kurulabileceğinin iddiasını oluşturmak esas oluyor. Kadın Özgürlük Mücadelesini daha yaşamsal gerçeklere kavuşturup kendi ayakları üzerine oturtmak önemli. Bu anlamda tanrıçalaşma kavramı soyut da olsa, Ortadoğu topraklarındaki ilk toplumsal forma işaret etmesi itibariyle somut olana dayanma eğilimiyle kullanılan kavramlar. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin “bir halkı savunmak” eserinde, “tanrıça, kendi evrenselliğini bilince çıkaran, demokratik güç dengesinde yerine tam oturan, özgür ve eşitliği toplumsal ilişkilerinde yürüten kadın” biçiminde tanımlıyor. PAJK ideolojik bir parti olarak temel üretimini bu alanda gerçekleştirmekte. Yani sadece belirlenen bir strateji çerçevesinde tartışmalar yürütme değil, kadın gerçekliğinin farkına vardıkça, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda kapsam ve derinlik kazandırma olacak. Değişkenliğe açık olacak, ihtiyaçlar ekseninde kendini belirleyecektir
Yürütülen Çalışmalar
PAJK bir yanıyla kadın özgürlüğünün, kurtuluşunun felsefi ideolojik, teorik çerçevesinde kapsam ve derinliği geliştirmek işlevi üzerinden çalışmalar yürütürken ki, bunlar, eğitim, araştırma, inceleme çalışmalarının değişik biçim ve içeriklerde düzenlenmesi temelinde geliştirilmeye çalışılıyor. Sabit biçim ve yöntemlerden kaçınarak, çalışmaları yürüten bileşiminin ihtiyaç ve seçimleri ile eğitim yöntem, biçim ve aşamaları, araştırma-inceleme konuları, yöntemleri oluşturuluyor. Diğer bir boyut ise, oluşan birikim ve yoğunluğun üretime ve yansımaya dönüştürülmesi, yaşama akması. Bunu edinilen birikim ve yoğunlaşmanın teorik, edebi, güncel vb. yazınsal çalışmalara dönüştürülmesinden tutalım, kültür-sanat alanında ürün ve derinleşmelere dönüştürülmesine, temel konularda mücadele perspektifini genişletecek, sürekli yenileyecek çalışma birimleri oluşturmaya kadar bir çok biçimde yapabilmek üzere çalışmalarını planladıklarını belirten Ozan oluşturdukları komite ve araştırma grupları ile bu çalışmaların yürütüldüğünü belirti. Önderlik, meşru savunma, eğitim, kültür-sanat, erkeği dönüştürme projesi, basın-yayın alanlarına yönelik komiteleri bulunuyor.


Komiteler

Bu komitelerde kendi çalışma alanlarına ilişkin özgün derinleşme programları da bulunmakta. Yine bu komiteler örgütler arası ilişki kurmalardan tutalım birlikte ortak çalışmaları yürütmeye kadar geniş bir çalışma perspektifine sahip. Ozan her komitenin kendi başına yürüttüğü çalışmalara da vurgu yaparak “örneğin erkeği dönüştürme projesi ile ilgilenen komitemiz, bu konuda projenin toplumsal ayağının eksik kalışına yönelik yeni bir çalışma başlattık. Ve öncelikle kadın hareketinin toplumsal alan örgütleri olmak üzere ulaşabileceği ve bu konuda katkıda bulunabilecek, aktiflik gösterebilecek örgüt ve bireylere ulaşmayı, ilişkilenmeyi, birlikte çalışmayı vb. esas aldığı bir çalışmayı yürütüyoruz. Yine PAJK bünyesinde erkeğe dönük yeni bir eğitimin hazırlıklarını yapıyoruz. Ama bir yandan da konu üzerine araştırma-inceleme, yoğunlaşma ve bunları yazınsal, görsel, yaşamsal ürüne dönüştürme çalışmalarını geliştirmeyi esas alıyoruz.”
Basın –yayın komitesi; şu ana kadar Kadın Özgürlük Mücadelesi ekseninde oluşmuş başta kadın yayınları olmak üzere tüm yayınların beslenmesi, kadın yayınlarının ideolojik anlamda yönlendirilmesini esas alıyor. Yakında açılacak olan PAJK internet sitesine ve ideolojik dergi vb çalışmalarına ise hız verilmekte.
Eğitim komitesi; PAJK’ın esas bileşeni veya hazırlığını yaptığı temel bilimler okulu çalışması için program ve materyal oluşturma, sürekli bu çalışmalara ivme kazandırma amaçlı çalışmaları yanında başlattığı araştırma ve yoğunlaşmalarla özgür eğitim anlayışı ve tarzı, bunun kadın için somutlaştırılmasını gündemine alıyor.
Meşru savunma komitesi; hem YJA STAR gücüyle bir ilişki ve diyalog halinde olup yoğunlaşmalarına katkı sunma, derinleştirilmesine yardımcı olurken bu konuda kadın bakışını güçlendirecek araştırma, yoğunlama çalışmaları da yaparak felsefi, ideolojik, teorik ürünlere dönüştürme çalışmaları yapmakta.
Kültür-sanat komitesi; ağırlıkta bu alanda felsefi yaklaşım ve birikim oluşturma sorunu üzerinden yoğunlaşmalarını sürdürüyor. Kadınının en yaratıcı ve yoğun kendisini ifade edeceği bu alanda köklü bir çalışma ve örgütlülük için belli bir alt yapı hazırlığı içinde. Ayrıca toplumda kadının yarattığı kültürel değerleri, mücadeleyle kadının bu alanda yarattıklarını açığa çıkarmak, sahiplenmek ve bundan sonra kadının kültürel birikimini yaşatmak, yeniden yaratmak ve sanatsal alanda yaratıcı gelişimleri olanaklı kılmak üzere ortaklaşabilecek, ortaklaşması gereken kadınların bir araya gelmesi için de bazı girişimlerde bulunacak.
Yine KJB’nin diğer bileşenleriyle ortak yürüttükleri çalışmalarda mevcut. Özgür kadın tarihini ele alan belgesel çalışması bunlardan biri olmakta.

KJB İçindeki Yeri
KJB, Kadın Özgürlük Hareketinin toplumsal, ideolojik ve meşru savunma alanındaki tüm örgütlerini birleştiren çatı örgütlenmesi. Kapsam ve yöntem olarak çok yönlü gelişen, değişen mücadele gerçekliğinin bir sonucu olarak örgütlenme de kendi içinde özelleşmiş, insiyatifli örgütlenmelerin birleşik hareketi KJB ile sağlanıyor. KJB bileşenleri içinde PAJK, ideolojik alan çalışmalarını yürütmek olmakta. Kadın Özgürlük Mücadelesinde son yıllarda ortaya çıkan sorunlar ekseninde hem iç mücadelede yaşanan olumsuzluklar, hem de Demokratik Konfederalizm Önderliğinin yeni bir felsefi, ideolojik bakış açısını çok kapsamlı olarak geliştirmesi ideolojik alanda ciddi bir tanım ve netleşme sıkıntısı yarattığını ifade eden Ozan “zamanında ve yeterli derinlik ve kapsamla cevap olunmadan ileriye gidilemeyecek böylesi süreçlerde gerileme ve dağılma kaçınılmaz olmaktadır. İşte bu nedenle hem genel mücadelemiz açısından, hem de Kadın Özgürlük Mücadelesi açısından gelinen aşamada ideolojik alan çalışmalarını özel ve yoğunluklu yürütmenin araçlarını güçlü oluşturmak son derece önemlidir”
KJB içinde PAJK giderek anlam kazanıyor. Kapsam ve içerik olarak çalışmalar pratik uygulamada KJB’nin diğer bileşenleriyle beraber geliştiriliyor, ya da onlarla doğrudan, dolaylı etkileşim, ilişki halinde. Her şeyden önce, PAJK üye adaylarını KJB’nin tüm bileşenlerinden alıyor ve PAJK’ta çoğunlukta her alan çalışmasına yönelik kadro yetiştirme perspektifi sonucunda, çalışma ve eğitimlerde belli bir düzey kazanan birçok kadro KJB’nin ilgili bileşenlerine katılıyor. Sürekli bir akış halinde kadının ideolojik, felsefi, teorik olarak derinleştiği, kişiliğinde özgürlükçü yoğunlaşma ve yaklaşımları derinleştirdiği, daha güçlü biçim ve tanım kazandırdığı zemin olarak gelişiyor. Böylece PAJK KJB’nin temel kadro yetişme zemini olarak işlev görüyor. Yaptığı çalışma ve üstlendiği misyon ile de Kadın Özgür hareketinin ideolojik öncülüğü olarak ta temel bir işleve sahip. Bu temelde KJB yürütmesinde dört, sözcülüğünde bu ilk dönem için iki arkadaşla temsil ediliyor. Bunlara bağlı olarak KJB ve onun bileşenleriyle sıkı bir ilişki ve ortak çalışmalarını yürütüyor.


B-PKK – Partiya Karkeren Kurdistan

Bilindiği gibi PKK, Kürdistan’da özgürlük mücadelesinin gelişimini sağlayan ve bir ilk olma özeliğiyle ortaya çıktı. Sistemin değer yargılarına hep kuşkuyla yaklaşırken verili olanı hiçbir koşulda benimsemedi. Bunun için PKK oluşum aşamasından itibaren, yeni kadın ve erkeği, yeni bir toplum yaratma mücadelesi olarak gelişti ve kısa sürede toplumun tüm kesimleri üzerinde etkili oldu. Toplumsal anlamda devrim niteliğinde değişim ve gelişmelere yol açtı. PKK’nin tüm bu mücadele süreçlerinde kadın özgürlüğüne ilkesel yaklaşımı yoğun bir kadın katılımını da beraberinde getirdi. Demokratik Konfederalizm Önderliğin tüm sorunların kaynağını kadının köleleşme düzeyi ile ele almasına paralel olarak kadın özgürlük mücadelesinin örgütlenme araçları da giderek derinlik kazandı. Kadın özgürlük hareketi, ise özellikle Kürt kadınında önemli bir aydınlanmayı ve güçlü bir iradi duruşu yarattığı bilinen bir gerçeklik. Kendini tanımaya başlayan ve özüyle buluşan Kürt kadını, toplumda sosyal dönüşümün öncü gücü olma rolünü de oynamakta. Tabi bütün bunların yanında yaşanan yetersizliklere de değine İnşa Okulu öğrencilerinden Roni Eylem “zamanında gereken değişimleri gerçekleştirememe kendisiyle beraber ciddi sorunlara da zaman zaman yol açtı. PKK’nın değişim ve gelişim gücü olan kadın hareketi de, bu anlamda gerekli olan değişimi yeterince yaşıyamadı. Yaşanan bu yetersizliklere rağmen, otuz yılı aşkın mücadele tarihimizde yürüttüğümüz özgürlük mücadelesi ve etrafında yaşanan gelişmeler önemli kazanımlar ortaya çıkardı.”
Bu temelde, demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasıyla kendini yeniden yapılandıran PKK, kendisini sürekli yenileyen dinamik bir yapılanma olma özelliğini sürdürüyor. Toplumsal değişimin ve dönüşümün öncü gücü olarak ifade edilen kadının ise, özgürlük mücadelesinin tanımı ve anlamı itibariyle bu örgütlülük içinde yer bulması gerekmekte. Çıkışından günümüze kadar kadın özgürlüğünü temel eksen olarak ele alan PKK, bugün de bu esas üzerinden yeniden inşasını gerçekleştirmekte. Bir hareket içindeki kadının örgütlülük gücü, o hareketin de gücünün göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Kendi Başına Bir Olgu
Kadın özgürlüğü, demokratikleşmenin özünü teşkil ettiği gibi, kendi başına ele alınması gereken olguların başında gelmekte. Genel anlamda özgürlük ve eşitlik kadın için direkt özgürlük ve eşitlik olmayabilir. Bunun için esas olan özgün çaba ve örgütlülük. Kadının bizzat kendi demokratik araç, örgüt ve çabasını sergilemekte. Bu ise kadını “kendi” yapan vazgeçilmez bir ilkesi oluyor. 21.yy kadın özgürlük mücadelesinin yüzyılı esprisiyle hareketle PKK’nin değişim ve gelişim gücü bu bakış açısıyla ortaya çıkıyor. Eylem “bu PKK’nin özüdür. Hangi örgütlenme içerisinde olursa olsun özgünlüğü yaratan kadın, bunu örgüte, iradeye ve eyleme kavuşturmasıyla gelişmeyi yaratır. Bu hem kadın için, hem de genel mücadele için esas olandır.” Deyerek ifadeye kavuştururken PKK içindeki kadın örgütlüğü de bu ihtiyaç temelinde gerçekleşeceğini vurguladı.

Örgütlülüğün Zemini
Oluşan yeni PKK de kadın örgütlülüğün nasıl olacağı üzerine hala tartışmalar sürmekte. Hem kadın örgütlülüğünün getirdiği kimlikle katılım, hem de genel mücadelenin her alanında yer alma, nasıl bir örgütlülükle en iyi ifadesini bulur? Sorusunun cevabı tartışılıyor. Ancak bu konuya dönük belli bir yoğunlaşmanın varlığından söz edilebilir. Kadın örgütlüğünün birbirini tamamlar bir niteliğe kavuşturma, taşınan misyonu yaşamda yerli yerine oturtma ve bu temelde mücadelenin gelişiminde yer alma temel amaçlardan. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Kongresinde de bu yönlü kararlara gidildiğini ifade eden Eylem “önümüzdeki süreçte bir kadın konferansına gideceğiz. Şu an hazırlık aşamasındayız. Bu konferansla hem PKK içindeki kadının rolü üzerine, hem de kadın iradesinin bir örgütlüğe kavuşturulmasına ilişkin tartışmalar geliştirerek belli bazı sonuçlara varacağız.”
PKK içinde süre gelen bir kadın örgütlüğü geleneği söz konusu. Temelini bu gelenekten almakta. Kadın hareketinin geldiği örgütlülük düzeyi, edinilen tecrübeler buna güçlü bir zemin sunmakta. Yani var olan gerçeklik çerçevesinde zaten bir kadın kültüründen geldiklerini belirten Eylem “ Ancak bunu daha güçlü ve etkin kılmak, bu aşamada asıl önemli olandır. PKK bunu kendi cephesinden daha güçlü kılma çabası içindedir. Kadın olmak, kadın kimliğimizle aynı mücadelede birleşmek bizim için zaten birçok şeyin ifadesi olmaktadır. Bu yaratılan yeni bir kültürdür. Bugün her alanda ayrı ayrı kadın örgütlülüklerimiz var. Böylesi bir zemin PKK içindeki kadın örgütlüğüne güç vereceği gibi, gelişim esaslarını da az çok ortaya çıkaracaktır.”

PAJK ile Arasındaki Farklar
PAJK, kadın hareketinin daha özelde ideolojik derinleşme ve üretim alanı olarak gelişmekte. Özgür kadın kimliğinin yeniden tanımlanması, yeni bir yaşam alternatifi olarak nasıl şekilleneceği üzerine ideolojik bir mücadele yürütmekte ve bunun yaşamsallaşması olarak değerlendirmekte. Kadına ait bir yaşam sisteminin somut olgular üzerinde tespit edildiği, tartışıldığı ve geliştirildiği bir yer olarak ifadeye kavuşmakta. Yani kadın özgürlüğünde ve özgünlüğünde yoğunlaştırılmış bir hareket.
PKK’de ise kadın özgünlüğünün yanında mücadelenin genel ihtiyaçlarını kapsayan bir nitelik söz konusu. Sonuçta her iki örgütlülük de aynı ideolojik kaynaktan beslenmekte, onunla var olmakta. Ancak pratikleşme anında farklılıklar söz konusu. Bu farklılıkları Eylem “kadın özgünlüğünde yoğunlaşmayla, genel ortamda yoğunlaşmanın aynı olduğunu söylemek çok gerçekçi olmaz. Fakat kadın hareketinin her alanda temsilini bulması gerekmektedir. İdeolojik hareketler olmamız bunu çok daha önemli kılmaktadır. Bu anlamda birbirine bağımlı ve birbirinin tamamlayan örgütlülükler olma özelliğini taşımaktadır. Bu sağlandığı süre her iki hareketin de gerçekten kadın örgütlülüğünü sağladığından bahsedebiliriz” diyerek ortaya koyuyor. PKK içindeki kadın örgütlülüğüyle, PAJK eşgüdüme dayalı, ideolojik alana ilişkin erkek egemenlikli zihniyete ve yarattığı tahribatlara karşı vereceği mücadeleyle, halkları özgürlüğe daha yakın kılacak.


KJB’nin Neresinde

Kendini iş ve rol koordinasyonu temelinde örgütleyen KJB, gelişip çeşitlenen, fakat parçalı ve dağınık kalan öz örgütlenmelerini çatısı altında demokratik konfederasyon esprisiyle bir araya getirdi. Kendi öz örgütlülüklerini yaratarak, karşılıklı bağımlılık ve eş güdüm temelinde koordinasyona kavuşturmak esas amaçlardan. PKK içindeki kadın gücü de bu espriyle KJB içinde yerini almakta. PAJK’la beraber kadının ideolojik öncü gücü olarak KJB içinde temsilini bulmakta. Kadın kurtuluş ideoloji temelinde tüm ideolojik çalışmalarda üretimin sağlaması ideolojik derinleşmenin ve yayılmanın sağlanması için mücadele de yürütecek. Bir kadın gökkuşağı olarak ifade edilen KJB, PKK’deki kadın gücü de bu gökkuşağındaki ana renklerden biri olmakta.

Projeleri
PKK yürüttüğü otuz yılı aşkın mücadelesiyle önemli kazanımlar ortaya çıkardığı gerçekliğiyle bu gün Demokratik Konfederalizm Önderliği Abdullah Öcalan’ın ortaya koyduğu yeni paradigmayla yeninden bir yapılanma sürecini yaşıyor. Bunun en yüksek kararlaşma düzeyiyle gerçekleşen yeniden inşa kongresi oldu. Bu aynı zamanda genel hareket açısından da yeniden inşanın ifadesi. Bu mücadele yaşamının önemli bir zaman diliminde bir “soluk ”alış olarak ifadelendiren Eylem “ideolojik mücadele her geçen gün önemini daha fazla açığa çıkarırken, bu alanı güçlendirmek ve mücadelenin en çetin alanı olarak ele almak başarının da ifadesi olacaktır. Toplumun dönüşümü için önemli bir aydınlanma çalışması şarttır. Bütün çalışma sahalarımızda ideolojik çizgiyi geliştirmek birey ve toplumda aydınlanma faaliyetlerini büyütmek temel amaçlarımızdır. Bunun için yoğun bir araştırma inceleme çalışması gerekmektedir. Bilme gücümüz sistemin ufkunu aşmak zorundayız.”
Bu hareketin kadrolarına dönük ise yoğunlaştırılmış eğitim çalışmaları toplumu gerçek bilgiyle buluşturma, kültürel ve sanatsal çalışmalarla ruhunu beslemek önemli olduğunu belirten Eylem “sistem her anlamda kendi egemenliğini sürdürme mücadelesi vermeye devam etmektedir. Bunun karşısında donanımlı olmamız bizim için başarının ifadesi olacaktır” diyerek PKK’deki kadın gücü olarak kadın kimliğinin özgürlük mücadelesinde aktif bir rol oynama, her anlamda bir katılımı sağlama temel hedefleri. Tabi bütün bunların daha çok aşk, tutku işi olduğuna inanılıyor. Bilimi sevmek, aydınlığı sevmek, sanatı sevmek, bütün bunlardan korkmamak önemli olan. Mücadelenin en zorlu dönemlerinde de hep bu aydın yüzler bilim yüklü beyinler, yaşamlarının belki de en sadeliğinde büyük değerler yaratanlar ise Zilanlar, Beritanlar, Şilanlar bunun en açık ifade edilmekte. Aslında bu ruhla varlar. Anlamlı ve değerli olan da bu olduğu bir gerçeklik